Regulamin

§ 1 Określenia użyte w regulaminie

Definicje określeń użytych w regulaminie serwisu:

 1. „Serwis” – serwis internetowy funkcjonujący pod aktualnym adresem http://www.rockefellers.pl, lub każdym następnym, który go zastąpi, lub z którego następuje przekierowanie do treści serwisu, jest platformą internetową pośredniczącą w świadczeniu usług informacyjnych, a w szczególności udostępnianie informacji przez wyświetlanie tekstów, materiałów wizualnych (tj. wszelkich obrazów ruchomych i nieruchomych w postaci cyfrowej, a zwłaszcza zdjęć, grafik, rysunków, materiałów wideo itp.) i dźwiękowych.
 2. „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z zasobów Serwisu.
 3. „Administrator” – operator Serwisu www.rockefellers.pl
 4. „Regulamin” – niniejszy tekst określający zasady i warunki korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
 5. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika związane z funkcjonowaniem Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie stosownych postanowień Administrator Serwisu może udostępniać Użytkownikom treści do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby mają zastosowanie treści regulaminów obowiązujących dla konkretnego serwisu tematycznego prowadzonego i/lub administrowanego przez osoby trzecie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone w ramach udostępnianych przez Administratora serwisów prowadzonych i/lub administrowanych przez osoby trzecie. Osoby te, świadczące usługi na rzecz użytkowników swoich portali internetowych, działają na własny rachunek i we własnym imieniu. Reguły świadczenia usług przez osoby trzecie w ramach Serwisu określane są przez podmioty świadczące te usługi i jako takie nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń względem Administratora. Wszelkie uwagi, sugestie i reklamacje dotyczące treści pochodzących z zewnętrznych portali należy kierować do podmiotów prowadzących i/lub administrujących tymi portalami. Ewentualne reklamacje dotyczące treści tych portali kierowane do Administratora będą przekazywane podmiotom prowadzącym i/lub administrującym te serwisy internetowe.
 3. Prawa majątkowe do materiałów określonych w § 1 punkt 1 Regulaminu zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników należą do tych Użytkowników i stanowią ich własność. Administrator nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez Użytkowników praw do dóbr materialnych i/lub niematerialnych należących do osób trzecich. Wszelkie ewentualne spory wynikające z naruszenia takich dóbr będą rozpatrywane bez udziału Administratora i wyłącznie pomiędzy Użytkownikami a osobami trzecimi, których dobra zostały naruszone.
 4. Rejestracji w Serwisie może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, a osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego.
 5. Administrator nie sprawdza prawdziwości danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Użytkownik wysyłając Administratorowi formularz rejestracyjny wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w formularzu do celów reklamowych, a zwłaszcza na przesyłanie na wskazany adres e-mail wiadomości o charakterze reklamowym.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą wybranego przez siebie loginu i hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek ujawnienia przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania przez siebie konta, a w szczególności za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów i komentarzy. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich. Na żądanie uprawnionych organów państwowych Administrator przekazuje posiadane przez siebie dane Użytkowników.
 9. Administrator ma prawo emitować na łamach Serwisu wszelkie treści o charakterze reklamowym, również w trakcie prezentowania materiałów i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje z tego powodu żadne wynagrodzenie.
 10. W trakcie korzystania z Usług w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane zostają pliki cookies.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu związanej z bieżącą obsługą i konserwacją serwera oraz oprogramowania Serwisu.

§ 3 Komentarze

 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie.
 2. Użytkownicy umieszczający komentarz mają prawo swobodnego przedstawienia swoich opinii, z zastrzeżeniem § 3 punktu 5.
 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczane w komentarzach przez Użytkowników oraz za wszelkie informacje, pliki, linki, itp.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną, są reklamą, spamem lub niezamówioną informacją handlową oraz zawierające treści pornograficzne.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia § 3 punktu 5.
 7. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami i bez podania przyczyn może zawiesić możliwość zamieszczania komentarzy, usunąć je z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.
 8. Administrator ma prawo do przeredagowania treści komentarzy niezgodnych z § 3 punktu 5.

§ 4 Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Serwisie.
 2. Materiały wyszczególnione w § 1 punkt 1 Regulaminu zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, stanowią własność Użytkowników i nie mogą być przedmiotem roszczeń względem Administratora. W szczególności dotyczy to treści pochodzących z portali zewnętrznych, określonych w § 1 punkty 1 i 2 Regulaminu.

§ 5 Polityka prywatności

 1. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników Serwisu.
 2. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników Serwisu przed firmami lub osobami prywatnymi, które mogą wykorzystać te dane do przesłania informacji o nieokreślonych treściach i dlatego dane te nie podlegają polityce prywatności.
 3. Serwis korzysta z plików „cookies” zapisanych na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki „cookies” używane są w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika oraz dla celów statystycznych i reklamowych.
 4. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 6. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Administratora Serwisu, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 7. Uwaga: pliki „cookies” mogą być wywołane przez Administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez Administratora Serwisu komponentów strony internetowej pochodzących spoza systemu Administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki plików „cookies” niż polityka prywatności / plików „cookies” Administratora Serwisu.
 8. Ewentualne dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 11. Użytkownik może kontrolować pliki „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 12. Korzystanie z Serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje politykę stosowania plików „cookies”.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z Serwisu www.rockefellers.pl Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i Regulaminie znajdujące się w Serwisie.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw i aktów prawnych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w Regulaminie i w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania w Serwisie.
 4. Materiałów niewykorzystanych i/lub nieopublikowanych redakcja nie zwraca.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego opublikowania w Serwisie.